Sumario BOP Valencia Num. 202 de 20/10/2017
 • Edicte de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre la segona convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de recuperació de la memòria històrica a la provincia de València per a 2017. BDNS (Identif.): 366672. Edicto de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre segunda convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica en la provincia de Valencia para 2017. BDNS (Identif.): 366672.
  Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
  Edicte de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre la segona convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de recuperació de la memòria històrica a la provincia de València per a 2017. BDNS (Identif.): 366672.
  Edicto de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre segunda convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica en la provincia de Valencia para 2017. BDNS (Identif.): 366672.
  EDICTE
  De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet dels quals pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index):
  Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.- Aquesta convocatòria té com a objecte la subvenció de projectes destinats a la recuperació de la memòria històrica per part d'Ajuntaments i per entitats i associacions sense ànim de lucre de la província de València.
  Bases reguladores.- La present convocatòria es regeix per allò que preveu l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 101, de 29 de maig de 2017.
  Crèdits pressupostaris a què s'imputa la subvenció i quantia total màxima.- Es finançaran a càrrec de les aplicacions 613 334.11 480.00 i 613 334.11 462.00 del pressupost de despeses de la Diputació per a l'any 2017, amb un import total de 300.000 euros, amb el següent desglossament:
  613 Memòria històrica 334.11 Memòria històrica 462.00 A Ajuntaments 150.000 EUROS.
  613 Memòria històrica 334.11 Memòria històrica 480.00 A famílies i institucions sense ànim de lucre 150.000 EUROS.
  Activitats subvencionables.- Les activitats subvencionables són:
  Línia 1: La indagació, la localització, l'exhumació, la identificació i el trasllat, si és procedent, de les restes de les persones desaparegudes violentament durant la Guerra Civil o durant la repressió política i social posterior.
  Línia 2: La instal·lació d'elements testimonials en reconeixement d'edificis, llocs i espais geogràfics vinculats a la memòria històrica.
  Línia 3: La retirada de símbols a què fa referència l'article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, així com la substitució de les denominacions de la guia municipal de carrers d'aquells que incomplisquen el que estableix l'esmentat precepte.
  Beneficiaris.- Ajuntaments de la província de València i entitats i associacions privades sense ànim de lucre, que tinguen el domicili social en algun dels municipis de la província de València, constituïdes com a tals i inscrites en els registres públics corresponents amb antelació a la publicació d'esta convocatòria i que inclouen en els seus estatuts les activitats de recuperació de la memòria històrica.
  No podran accedir a la condició de beneficiari les persones jurídiques o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'art. 13 de la Llei General de Subvencions, ni les que siguen deutores de la Diputació de València o dels seus ens dependents en els termes expressats en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València.
  Compatibilitat.- Esta subvenció es compatible amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualssevol altra administració o ens públic o privat. La subvenció concedida en esta convocatòria , aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, no podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.
  Import de les subvencions.- La quantitat màxima de la subvenció no podrà superar el 90% del cost subvencionable dels projectes presentats a les línies 2 i 3; mentre que podrà aconseguir fins el 100% en el cas dels projectes pertanyents a la línia 1. Cada entitat pot presentar un màxim de tres projectes.
  Procediment de concessió.- Esta convocatòria es regix pel procediment de concurrència competitiva i tindrà caràcter postpagable.
  Termini de presentació.- 30 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València de l'extracte de la convocatòria.
  València, 26 de setembre de 2017.-La junta govern de la Diputació de València.

  EDICTO
  De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index):
  Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.- Esta convocatoria tiene como objeto la subvención de proyectos destinados a la recuperación de la memoria histórica por parte de Ayuntamientos y por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia de Valencia.
  Bases reguladoras.- La presente convocatoria se rige por lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, número 101, de 29 de mayo de 2017.
  Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima.- Se financiarán a cargo de las aplicaciones 613 334.11 462.00 y 613 334.11 480.00 del Estado de Gastos del Presupuesto de la Diputación para 2017, por importe total de 300.000 euros, con el siguiente desglose:
  613 Memoria histórica 334.11 Memoria histórica 462.00 A Ayuntamientos Estimada 150.000 EUROS.
  613 Memoria histórica 334.11 Memoria histórica 480.00 A familias e instituciones sin ánimo de lucro Estimada 150.000 EUROS
  Actividades subvencionables.- Las actividades subvencionables son:
  Línea 1: La indagación, localización, exhumación, identificación y traslado, si procede, de los restos de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o durante la represión política y social posterior.
  Línea 2: la instalación de elementos testimoniales en reconocimiento de edificios, lugares y espacios geográficos vinculados a la memoria histórica.
  Línea 3: La retirada de símbolos a la que hace referencia el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, así como la sustitución de la denominación de la guía municipal de calles de aquellas que incumplan lo establecido en el citado precepto.
  Beneficiarios.- Ayuntamientos de la provincia de Valencia y entidades y asociaciones privadas sin ánimo de lucro que tengan su domicilio social en algún municipio de la provincia de Valencia, constituidas como tales e inscritas en el registro público correspondiente con antelación a la publicación de esta convocatoria y que incluyan entre sus estatutos las actividades de recuperación de la memoria histórica.
  No podrán acceder a la condición de beneficiario las personas jurídicas o entidades en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones, ni las que sean deudoras de la Diputación de Valencia o de sus entes dependientes en los términos expresados en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia
  Compatibilidad.- Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier otra administración o ente público o privado. La subvención concedida en esta convocatoria, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no podrá superar el coste de la actividad subvencionada.
  Importe de las subvenciones.- La cantidad máxima de la subvención no podrá superar el 90% del coste subvencionable de los proyectos presentados a las líneas 2 y 3, mientras que podrá conseguirse el 100% en el caso de los proyectos pertenecientes a la línea 1. Cada entidad puede presentar un máximo de tres proyectos.
  Procedimiento de concesión.- Esta convocatoria se rige por el procedimiento de concurrencia competitiva y tendrá carácter pospagable.
  Plazo de presentación de solicitudes.- 30 días naturales a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
  Valencia, 26 de septiembre de 2017.-La junta de gobierno de la Diputación de Valencia.
  2017/15479
 • Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre conminación pública a los propietarios de las mercancías para las que se ha iniciado expediente de abandono.
  Agencia Estatal de Administración Tributaria
  Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre conminación pública a los propietarios de las mercancías para las que se ha iniciado expediente de abandono.
  ANUNCIO
  La siguiente mercancía ha permanecido en DEPOSITO TEMPORAL durante el plazo que determina el artículo 149 del Reglamento (CEE) 952/2013 por el que se aprueba el Código Aduanero de la Unión, sin que se haya solicitado su inclusión en un régimen aduanero o su reexportación.
  Para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 198 de dicho texto legal, se han iniciado los Expedientes de Abandono que se detallan en la siguiente tabla:
  Nº expte. ABD DSDT Pda Contenedor Nº BL Ubicación Mercancía Bultos Peso bruto
  ABD 4611-7-041 46116504303 02058 TRHU2163813 SHSM68729501 4611VLC011 Cadenas 8 10.428
  ABD-4611-7-051 46116505203 00019 BMOU2967558 HFA601478100 4611VLC011 Coche 1 1.250 
  ABD-4611-7-063 46116504518 08449 TCNU6290073 NKNL61204600 4611VLC011 Depósitos, € 1 5.670
  ABD-4611-7-064 46116504518 08460 HJCU4479785 SHXI67589200 4611VLC011 Cajas, sacos.. 1.250 9.845
  ABD-4611-7-065 46116504518 08482 HJCU1476397 SZP6A0736300 4611VLC011 Prendas conf. 2.210 27.080
  ABD-4611-7-066 46116504518 08487 HJCU2338242 SZP6A2524700 4611VLC011 Baldosas 920 26.680
  ABD-4611-7-067 46116504518 08534 HJCU1459379 TSEQ60617600 4611VLC011 Muebles 1.710 7.700
  ABD-4611-7-068 46116504518 08535 HJCU4314804 TSFJ60182400 4611VLC011 Telas metál. 1.250 17.000
  ABD-4611-7-069 46116504518 08536 HJCU1639730 TSFL60392200W 4611VLC011 Muebles 959 11.918
  ABD-4611-7-070 46116504518 08538 HJCU1415940
  TEMU3804040 TSJL60781600 4611VLC011 Muebles 370 6.734
  ABD-4611-7-071 46116504518 08548 BMOU5260208
  CAIU8727472
  HJCU1653390 TSXN6A160500 4611VLC011 Muebles 1.170 26.910
  ABD-4611-7-075 46116505309 01303 CAIU2864360 TSXN6B728200 4611VLC011 Alambre 1.368 22.160
  ABD-4611-7-076 46116505309 01306 TEMU6682705 TSXN6B646400 4611VLC011 Muebles 2.308 10.182
  ABD-4611-7-077 46116505309 01315 BSIU2747965
  HJCU2042100
  HJCU8477420 BKK623404700 4611VLC011 Agua 3.900 50.700

  De conformidad con el artículo 249.2 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) nº 952/2013 por el que se establece el Código aduanero de la Unión y en aplicación de lo establecido en el artículo 319.4 de las Ordenanzas de Aduanas, se conmina públicamente al propietario de las mercancías para que, en un plazo máximo de noventa días, se dé a conocer ante esta Aduana y solicite destino aduanero. Previamente a la autorización para dar destino aduanero deberá aportar la documentación que justifique que tiene la propiedad y/o la capacidad para disponer de la mercancía.
  En caso de no darse a conocer o no poder acreditar dicha propiedad, se le informa que las autoridades aduaneras adoptarán todas las medidas necesarias, inclusive el decomiso y venta o la destrucción, para disponer de las mercancías en aplicación del art. 198 del Reglamento (CEE) 952/2013.
  Valencia, 2 de octubre de 2017.-El delegado especial de la AEAT, Juan José Ronda Garay.
  2017/15025
Powered by RSSlib

Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de cookies