Sumario BOP Valencia Num. 36 de 20/02/2018
Sección Consell de la Comunidad Valenciana.
 • Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto relativa a LMMT de titularidad particular para suministro a pozo Toyuelo II (T.M. de Gestalgar). ATLINE/2017/94/46.
  Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
  Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto relativa a LMMT de titularidad particular para suministro a pozo Toyuelo II (T.M. de Gestalgar). ATLINE/2017/94/46.
  ANUNCIO
  A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, DOCV de 05.05.2005, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, se somete a información pública la instalación eléctrica que se indica:
  Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
  Emplazamiento de la instalación: Término municipal de Gestalgar
  Documentos sometidos a información pública:
  - Proyecto. LMMT DE TITULARIDAD PARTICULAR PARA SUMINISTRO A POZO TOYUELO II (T.M. GESTALGAR).
  Presupuesto: 185267,53 €.
  Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar la documentación relacionada en el Servicio Territorial de Energía, sito en Gregorio Gea, 27 de Valencia, así como dirigir al citado Servicio Territorial las alegaciones (por duplicado) que se consideren oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
  Transcurrido dicho plazo sin realizar alegaciones, se le tendrá por conforme, decayendo en el derecho al trámite correspondiente. Ello, sin perjuicio de la interposición de los recursos que procedan contra la resolución definitiva del procedimiento, en los plazos legal y reglamentariamente establecidos.
  Valencia, 16 de enero de 2018.-El Jefe de la Sección de Energia, Roberto Ánchel Añó.
  2018/1749
 • Anunci de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, sobre resolució de 6 de febrer de 2018 relativa a la informació pública i alçament d'actes prèvies a l'ocupació de l'expedient d'expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres: «Rotonda en la CV-50, PK 34+500, en l'eixida nord de Carlet. Expedient 2017-6».
  Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
  Anunci de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, sobre resolució de 6 de febrer de 2018 relativa a la informació pública i alçament d'actes prèvies a l'ocupació de l'expedient d'expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres: «Rotonda en la CV-50, PK 34+500, en l'eixida nord de Carlet. Expedient 2017-6».
  ANUNCI
  La disposició addicional cinquena de la Llei de la Generalitat Valenciana 13/2016, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOGV núm. 7948 de 31/12/2016), estableix la urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa, havent sigut aprovat el projecte amb data 24 de maig de 2017.
  En conseqüència, se sotmet a informació pública la relació de béns i drets afectats, només als efectes d'esmenar possibles errors que s'haja patit en relacionar els béns i drets afectats per la urgent ocupació (art. 56 Reglament Expropiació Forçosa).
  Termini: 15 dies a partir de la publicació del present anunci en el DOGV.
  Alçament d'actes prèvies a l'ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació forçosa.
  Lloc: Ajuntament de Carlet.
  Dia: 08/03/2018.
  Hora: de 10.00 a 14.00.
  El present assenyalament serà notificat per cèdula als afectats la relació dels quals figura exposada al tauler d'edictes de l'indicat Ajuntament, i en aquesta Conselleria, sítia a la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre € Torre 1, Carrer de la Democràcia núm. 77 46018 València, havent d'aportar a l'acte esmentat el títol de propietat i últim rebut de contribució, cas de ser exigible.
  Se significa que el present anunci es publica igualment als efectes establits en l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per als interessats que hi figuren com a desconeguts o amb domicili ignorat.
  Informació:
  Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 46018 València: Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, c/ de la Democràcia, núm. 77. Telèfon: 96 386 60 00.
  València, 6 de febrer de 2018.-La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Mª José Salvador Rubert.
  Relació de titulars i béns afectats. Convocatòria d'actes prèvies.
  Obra: Construcció de rotonda en la cv-50. P.k. 34+500. Eixida nord de Carlet (valència)
  Terme Municipal de Carlet
  Finca Agr Pol Parc Titular Direcció Localitat CP S.Expr S.Serv S.Ocup Cultiu Situació Bàsica del Sòl
  2 1 39 33 Matilde Moreno Hervas C/Concepció Arenal, 10 Carlet 46240 68 125 13 Fruiters Sòl rural
  3 1 39 34 Rosa Maria Vanaclocha Bello C/Major, 42-8-15 Carlet 46240 110 33 0 Fruiters Sòl rural
  4 1 39 35 Hereus de Bernardo Lorente Navarro C/ Isabel Catòlica, 2 Benimodo 46291 2430 225 38 Fruiters Sòl rural
  5 1 39 250 Gestes S.L Cr Carlet-Valencia Sn Carlet 46240 208 120 17 Fruiters Sòl rural
  6 1 39 244 Rosa Laura Tàpia Argente C/ Ntra. Sra. Assumpció, 31 Carlet 46240 341 0 0 Tarongers Sòl rural
  7 1 39 301 Hereus de Maria Dolores Sebastian Ferrer C/ Dos de Maig,15 Carlet 46240 962 0 0 Tarongers Sòl rural
  9 1 39 242 Rosa Sebastian Ferrer C/ Dos de Maig, 17 Carlet 46240 863 0 0 Tarongers Sòl rural
  10 1 39 240 Rosa Maria Vanaclocha Bello C/ Major, 42, 8, Pta 15 Carlet 46240 240 0 0 Fruiters Sòl rural
  11 1 39 239 Hereus de Maria Alcover Lacal C/ SAN Bernat, 33 Carlet 46240 28 0 0 Fruiters Sòl rural
  12 1 39 9005 Ajuntament de Carlet C/ la Mare de Déu Assumció, 1 Carlet 46240 59 0 0 Camí Sòl rural
  13 1 39 9004 Ajuntament de Carlet C/ la Mare de Déu Assumció, 1 Carlet 46240 326 19 0 Camí Sòl rural
  14 1 39 9006 Ajuntament de Carlet C/ la Mare de Déu Assumció, 1 Carlet 46240 29 0 0 Camí Sòl rural

  2018/2165
Sección Diputación.
 • Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre comissió de valoració del concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball num. RLT 85475 encarregat/ada de Sala Teatre (grup), convocatòria 16/17. Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre comisión de valoración del concurso de méritos para la provisión del puesto de trabajo núm. RPT 85475 encargado/a de Sala Teatro (grupo), convocatoria 16/17.
  Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
  Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre comissió de valoració del concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball num. RLT 85475 encarregat/ada de Sala Teatre (grup), convocatòria 16/17.
  Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre comisión de valoración del concurso de méritos para la provisión del puesto de trabajo núm. RPT 85475 encargado/a de Sala Teatro (grupo), convocatoria 16/17.
  ANUNCI
  Vist el Decret de Presidència núm. 1173 de data 2 de febrer del 2018 sobre composició de la Comissió de Valoració de la convocatoria que ha de regir el concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball núm. RLT 85475 Encarregat/ada de Sala Teatre (Grup), incardinat al centre Teatre Escalante, descrit en la convocatoria núm. 16/17, i de conformitat amb la base quarta, la Comissió de Valoració estarà constituït com segueix:
  President titular: MANUEL OLMO SAEZ, Cap de Servei de Personal del centre Gestió de Personal.
  President Suplent: HORTENSIA GARAY GALLO, Cap d'Unitat Tècnica de Recursos Humans del mateix centre.
  Vocal titular: Mª BELEN DE MIGUEL MARTINEZ, Cap Oficina Tècnica Inclusió Social, Teatres i Memòria Històrica del centre Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres.
  Vocal suplent: MARC BORRAS BARBERA, Cap Unitat d'Investigació i Gestió Cultural del centre MUVIM.
  Vocal titular: FRANCISCO J. SANCHIS MORENO, Cap de Secció de Memòria Històrica i Teatres del centre Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres.
  Vocal suplent: RAFAEL COMPANY MATEO, Director del centre MUVIM
  Vocal titular: HELENA BONET ROSADO, Directora del centre Museu de Prehistòria.
  Vocal suplent: FRANCISCO TAMARIT LLOP, Director del centre Museu d'Etnologia.
  Vocal titular: CARMEN GARRIDO CASTELLS, Cap de Servei de Comunicacions i Relacions amb l'Exterior del centre Relacions amb l'Exterior.
  Vocal suplent: ANA DE MIGUEL VILAR SANCHO, Cap de Secció de Protocol del mateix centre.
  Vocal titular: EVA Mª GARCIA BARAMBIO, Tècnica Mitjà Memòria Històrica i Teatres del centre Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres.
  Vocal suplent: Mª JESUS FERRANDIS SORIANO, Tècnica Mitjà de Gestió del mateix centre.
  Vocal titular: JULIA ARNAL SERRANO, Oficial de Recaptació del centre Gestió Tributària.
  Vocal suplent: JUAN J. VILALLONGA MUSOLES, Tècnic Mitjà de Transparència del centre Transparència.
  Vocal titular: FRANCISCO CHINER VIVES, Cap de Negociat de Disseny i Producció d'Exposicions del centre Museu de Prehistòria.
  Vocal suplent: SANTIAGO GRAU GADEA, Cap d'Unitat de Difusió Didàctica i Exposicions (Secció) del mateix centre.
  Vocal titular: JESUS AROCA CASTILLO, Cap d'Unitat de Manteniment del centre Projectes Tècnics.
  Vocal suplent: CARLOS PANACH PERALES, Cap de Grup de Manteniment del mateix centre.
  Secretari titular: VICENTE BOQUERA MATARREDONA, Secretari General de la Corporació.
  Secretària suplent: MANUELA UMBERT GARCIA, Cap de Secció Recursos Humans del centre Gestió de Personal
   Aquest Decret és definitiu en via administrativa i contra el mateix es podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seua publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu en els termes de l'article 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol i potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes davant del President de la Corporació.
    
  Als membres d'esta Comissió els serà aplicable els arts. 23 i 24 de la vigent Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  Tot això es fa públic per a general coneixement.
  València, 13 de febrer del 2017.-El diputat de l'Area d'Administració General i Transparència, José Ruiz Cervera.


  ANUNCIO
  Visto el Decreto de Presidencia nº 1173 de fecha 2 de febrero de 2018, sobre composición de la Comisión de Valoración de la convocatoria que ha de regir el concurso de méritos para la provisión del puesto de trabajo nº RPT 85475 de Encargado/a de Sala Teatro (Grupo), incardinado en el centro Teatro Escalante, descrito en la convocatoria nº 16/17, y de conformidad con la Base Cuarta, la Comisión de Valoración estará constituida como sigue:
  Presidente titular: MANUEL OLMO SAEZ, Jefe de Servicio de Personal del centro Gestión de Personal.
  Presidente Suplente: HORTENSIA GARAY GALLO, Jefa de Unidad Técnica de Recursos del mismo centro.
  Vocal titular: Mª BELEN DE MIGUEL MARTINEZ, Jefa Oficina Técnica Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica del centro Inclusión Social, Memoria Histórica y Teatros.
  Vocal suplente: MARC BORRAS BARBERA, Jefe Unidad de Investigación y Gestión Cultural del centro MUVIM.
  Vocal titular: FRANCISCO J. SANCHIS MORENO, Jefe de Sección de Memoria Histórica y Teatros del centro Inclusión Social, Memoria Histórica y Teatros.
  Vocal suplente: RAFAEL COMPANY MATEO, Director del centro MUVIM.
  Vocal titular: HELENA BONET ROSADO, Directora del centro Museo de Prehistoria.
  Vocal suplente: FRANCISCO TAMARIT LLOP, Director del centro Museo de Etnología.
  Vocal titular: CARMEN GARRIDO CASTELLS, Jefa de Servicio de Comunicaciones y Relaciones con el Exterior del centro Relaciones con el Exterior.
  Vocal suplente: ANA DE MIGUEL VILAR SANCHO, Jefa de Sección de Protocolo del mismo centro.
  Vocal titular: EVA Mª GARCIA BARAMBIO, Técnica Media Memoria Histórica y Teatros del centro Inclusión Social, Memoria Histórica y Teatros.
  Vocal suplente: Mª JESUS FERRANDIS SORIANO, Técnica Media de Gestión del mismo centro.
  Vocal titular: JULIA ARNAL SERRANO, Oficial de Recaudación del centro Gestión Tributaria.
  Vocal suplente: JUAN J. VILLALONGA MUSOLES, Técnico Medio de Transparencia del centro Transparencia.
  Vocal titular: FRANCISCO CHINER VIVES, Jefe de Negociado de Diseño y Producción de Exposiciones del centro Museo de Prehistoria.
  Vocal suplente: SANTIAGO GRAU GADEA, Jefe de Unidad de Difusión Didáctica y Exposiciones (Sección) del mismo centro.
  Vocal titular: JESUS AROCA CASTILLO, Jefe de Unidad de Mantenimiento del centro Proyectos Técnicos.
  Vocal suplente: CARLOS PANACH PERALES, Jefe de Grupo de Mantenimiento del mismo centro.
  Secretario titular: VICENTE BOQUERA MATARREDONA, Secretario General de la Corporación.
  Secretaria suplente: MANUELA UMBERT GARCIA, Jefa de Sección Recursos Humanos del centro Gestión de Personal
  Este Decreto es definitivo en vía administrativa y contra el mismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los términos del artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Presidente de la Corporación.
  A los miembros de esta Comisión les será de aplicación los arts. 23 y 24 de la vigente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
  Todo lo cual se hace público para general conocimiento.
  Valencia, 13 de febrero del 2017.-El diputado del Area de Administración General y Transparencia, José Ruiz Cervera.
  2018/2561
Sección Administración Central.
 • Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre información pública de concesión de aguas subterráneas en el término municipal de Utiel.
  Confederación Hidrográfica del Júcar
  Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre información pública de concesión de aguas subterráneas en el término municipal de Utiel.
  ANUNCIO
  Se somete al trámite de Información Pública la siguiente solicitud de concesión de aguas, presentada en esta Confederación Hidrográfica del Júcar:
  EXPEDIENTE: 2014CP0003.
  PETICIONARIO/S: MARIA TERESA CLEMENTE YAGÜE Y VICTORIANO COLLADO VIANA.
  TERMINO DONDE RADICAN LAS OBRAS: Utiel (Valencia).
  SISTEMA DE EXPLOTACIÓN: 5 € JÚCAR.
  MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA: REQUENA-UTIEL.
  DESTINO DEL AGUA: RIEGO.
  SUPERFICIE (ha): 1,4.
  NECESIDADES HÍDRICAS TOTALES:
  VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3/año): 840.
  CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s):2,4.
  CARACTERÍSTICAS:
  Aprovechamiento de aguas subterráneas, mediante un sondeo de 140 metros de profundidad, y 250 milímetros de diámetro inicial de perforación.
  Su situación queda determinada por las coordenadas (ETRS89): X = 646825; Y = 4388751, dentro del paraje ERA VIEJA, en el Término Municipal de Utiel, en la Provincia de Valencia, Polg. 4; Parc. 574, de acuerdo con el proyecto correspondiente incorporado al expediente.
  Las instalaciones consisten en un grupo electrobomba sumergible de 20 CV. de potencia (14,9 Kw), situado a una profundidad de 75 metros.
  De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (R. D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio) y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de 1986, se abre información pública sobre dicha petición por un plazo de UN MES, contado desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
  Durante dicho plazo podrá ser examinada en esta Confederación Hidrográfica del Júcar (Avda. Blasco Ibáñez, nº 48 de Valencia), la documentación aportada al expediente, así como formular las reclamaciones que se estimen pertinentes. Los escritos de reclamación podrán presentarse en el Registro de la Confederación Hidrográfica, o por cualquier otro medio admitido por las disposiciones vigentes.
  Valencia, 18 de enero de 2018.-El secretario general, Carlos Fernández Gonzalo.
  2018/918
Powered by RSSlib

Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de cookies