Sumario BOP Valencia Num. 236 de 12/12/2017
Sección Diputación.
 • Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre contractació del servei de Redacció del Projecte de Pla General de Zarra: Pla General Estructural i Pla d'Ordenació Detallada'. Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre contratación del servicio de Redacción del Proyecto de Plan General de Zarra: Plan General Estructural y Plan de Ordenación Pormenorizada.
  Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
  Contractació
  Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre contractació del servei de Redacció del Projecte de Pla General de Zarra: Pla General Estructural i Pla d'Ordenació Detallada'.
  Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre contratación del servicio de Redacción del Proyecto de Plan General de Zarra: Plan General Estructural y Plan de Ordenación Pormenorizada.
  ANUNCI
  Aprovat per Acord de la Junta de Govern en Sessió de data 21 de novembre de 2017, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques , que han de regir la contractació del servei de REDACCIÓ DEL PROJECTE DE: PLA GENERAL DE ZARRA: PLA GENERAL ESTRUCTURAL I PLA D'ORDENACIÓ DETALLADA, s'anuncia PROCEDIMENT OBERT corresponent.
  1.- ENTITAT ADJUDICADORA.
  Excma. Diputació Provincial de València, Plaza de Manises, nº 3, baix, de València. Servei de Contractació i Subministraments. Nombre d'expedient: 192/17/JV
  2.- OBJECTE DE CONTRACTE.
  REDACCIÓ DEL PROJECTE DE: PLA GENERAL DE ZARRA: PLA GENERAL ESTRUCTURAL I PLA D'ORDENACIÓ DETALLADA.
  Contracte NO SARA
  CPV: 71410000-5 Serveis d'urbanisme
  Termini d'execució: 4 anys podent-se prorrogar altres dos anys.
  3.- TRAMITACION, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ.
  TRAMITACION: Ordinària.
  PROCEDIMENT: Obert.
  4.- PRESSUPOSTE BASE DE LICITACIÓ.
  IMPORT TOTAL: 110.000 euros, IVA exclòs.
  Els licitadors hauran de reflectir en les seues ofertes l'import de l'IVA com a partida independent.
  5.- OBTENCION DE DOCUMENTACION I INFORMACIÓ.
  Servei Contractació i Subministraments.
  Plaza de Manises, 3, baix. 46003 València.
  Telèfon: 96.388.25.26
  Fax: 96.388.25.29
  PáginaWeb: : https://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
  Data límit per a obtenir documentació i informació: 16 dies naturals a explicar des del següent al de publicació del present anunci en el BOP.
  6.- REQUISITS ESPECIFICOS DEL CONTRACTISTA.
  -Solvència econòmica i financera, pels medis establits en l'art. 75.1 i 75.2 del TRLCSP.
  De conformitat amb l'art.75.3 del TRLCSP en relació amb l'art. 11.4 del RD 1098/2001 de 12 d'octubre, que aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, l'import mínim d'acreditació de la solvència econòmica i financera serà:
  a) En el supòsit que el licitador acredite la seua solvència econòmica i financera amb el volum anual de negocis, el criteri d'acreditació serà el volum anual de negocis del licitador que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitjana el valor estimat del contracte (165.000 €/IVA exclòs). El volum anual de negocis del licitador o candidats s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositades en Registre Mercantil, si l'empresari estiguera inscrit en aquest registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què haja d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
  b) En cas que s'opte per acreditar la solvència econòmica mitjançant segur d'indemnització de riscos professionals, vigent fins a la fi del termini de presentació d'ofertes, per import no inferior al valor estimat del contracte (110.000 €/IVA exclòs), així com aportar el compromís de la seua renovació o pròrroga que garantisca el manteniment de la seua cobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest requisit s'entendrà compliment pel licitador o candidat que incloga un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, del segur exigit, compromís que haurà de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils al que es refereix l'apartat 2 de l'article 151 del TRLSCP.
  Els que justifiquen els requisits de solvència tècnica o professional pels següents mitjans, justificant que compleix els dos requisits següents (a i e) de forma conjunta:
  a) Que el tècnic proposat com a Director de l'equip redactor del Pla General i/o la pròpia empresa que es presenta a la licitació, com a mínim, haja realitzat fins a la seua aprovació definitiva un Pla General Municipal en els últims cinc anys.
  L'acreditació d'aquest requisit es farà de la forma següent:
  Els projectes realitzats que hagen sigut aprovats definitivament en els últims cinc anys s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, o bé mitjançant certificat del Secretari Municipal corresponent, amb còpia del contracte de l'encàrrec del Pla General i la còpia de l'anunci en el Diari o Butlletí Oficial corresponent amb l'acord de l'aprovació definitiva del Pla General.
  e) La titulació acadèmica del director del Pla General, com a persona responsable de l'execució i signatura del projecte que es contracta serà la d'un professional amb competències per a la redacció de projectes urbanístics que suposen ordenació integral del territori. En ser requisit de solvència tècnica exigit per a ser admès en la licitació, aquest tècnic no puntuarà com a mèrit en la valoració de l'equip de professionals aportat com a tècnics extra per a millorar l'oferta presentada. S'acreditarà amb la presentació de còpia del títol universitari, o bé certificació del seu Col·legi Oficial corresponent.
  - Equip mínim:
  L'equip mínim exigit, estarà compost per un professional amb competències per a la redacció de projectes urbanístics que suposen ordenació integral del territori, el qual a més haurà de ser el Director de l'equip redactor del Pla General i complir amb les exigències de solvència tècnica o professional descrites anteriorment. Aquest director de l'equip redactor del Pla General serà l'interlocutor de la contracta per a la resolució de qualsevol problema tècnic o relatiu a la redacció dels documents que integren el pla General Municipal.
  7.- PRESENTACION DE LES OFERTES.
  Data límit de presentació: El termini per a la presentació d'ofertes conclourà a les 13:00 hores del setzè dia natural següent al de publicació d'aquest anunci.
  No obstant açò, si l'últim dia del termini per a presentació de proposicions coincidira amb dissabte o dia inhàbil, aquest termini es prorrogaria fins a les 13:00 hores del següent dia hàbil.
  Documentació a presentar: Es troba relacionada en el Plec de Clàusules Administratives.
  Lloc de presentació: Registre General de la Diputació Provincial de València. C/ Serrans, 2.- 46003 València. Telf. 96.388.26.31. Fax 96.388.25.77.
  L'anunci, si escau, de presentació d'oferta per correu certificat haurà d'efectuar-se obligatòriament en el Registre General.
  Termini per a l'adjudicació durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seua oferta: dos mesos des de l'obertura de proposicions.
  8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ:
  Criteris de valoració objectiva:
  1º.- Les millores econòmiques en l'oferta fins a un màxim de 60 (seixanta) punts. S'atorgaran els seixanta punts a la millor oferta que no incórrega en baixa desproporcionada o anormal, i a la resta d'ofertes els punts corresponents a la baixa efectuada, calculats segons la següent fórmula matemàtica:

  VER PDF

  On:
  P: Puntuació obtinguda per l'oferta que es valora.
  Pmax:: Puntació màxima apartat econòmic (60 punts).
  B: Baixa de l'oferta que es valora (en %).
  Bmax: Baixa màxima oferida en percentatge (%); per tant, la millor oferta tindrà el màxim de puntuació.
  El caràcter desproporcionat o anormal d'una proposició econòmica s'apreciarà respecte de la baixa percentual realitzada, quan la mateixa siga igual o superior a 5 (cinc) unitats percentuals de la baixa percentual mitjana de totes les ofertes presentades i admeses en la licitació.
  2º.- Els recursos humans compromesos que suposen una millora de l'oferta sobre l'equip mínim exigit per a dur a terme la redacció del projecte i els seus documents complementaris, fins a un màxim de 40 (quaranta) punts. Els recursos humans que es presenten com a millora de l'oferta s'acreditaran mitjançant certificació de l'empresari o declaració responsable de cadascun dels tècnics de la seua disponibilitat per a la redacció del projecte, i es justificarà adjuntant còpia de la titulació de cadascun d'ells o bé mitjançant certificació del seu Col·legi Oficial corresponent. Es valoraran fins a cinc tècnics de diferents titulacions acadèmiques entre si (arquitectura, ICCP, Enginyeria Industrial, Agrònom, Dret, Medi ambient, etc.), segons la següent taula de puntuació:
  - Per cada tècnic amb títol de doctor: 8 punts per tècnic.
  - Per cada tècnic amb títol de llicenciat o màster: 6 punts per tècnic.
  - Per cada tècnic amb títol de diplomat o grau: 4 punts per tècnic.
  amb un màxim de 40,00 punts; si es repetira alguna titulació entre els tècnics de l'equip solament es puntuarà a un d'ells.
  L'equip oferit com a millora haurà de mantenir-se complet durant l'execució del contracte; si algun dels seus membres causés baixa, haurà de ser substituït per un altre de la mateixa titulació i especialitat, la qual cosa haurà de comunicar-se a la Diputació de València per a la comprovació del compliment de les condicions que van determinar l'adjudicació de l'oferta. Aquesta substitució requerirà, en qualsevol cas, informe favorable del Servei d'Assistència Tècnica a Municipis.
  9.- OBERTURA DE LES OFERTES.
  Entitat: Diputació de València. Plaza de Manises, 4. València.
  Data: 9:00 hores del primer dijous hàbil següent al dia de terminació del termini de presentació d'ofertes, llevat que la Mesa, en el cas de defectes o omissions subsanables en la documentació presentada, concedira termini per a la seua esmena o aportació, en aquest cas l'obertura de proposicions econòmiques es posposarà al dijous següent hàbil a l'assenyalat.
  A estos efectes, la necessitat d'esmena es comunicarà verbalment als interessats per la Mesa de Contractació i es publicarà a través d'anunci en el tauler d'edictes de la Diputació i en el Perfil de Contractant, comptant en tot cas el termini per a l'esmena des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el tauler d'edictes de la corporació, o en el Perfil de Contractant si fóra posterior.
  10.- DESPESES D'ANUNCIS.
  De conformitat amb l'art. 75 del Reglament General de la Llei de Contractes del Sector Públic, serà de compte de l'adjudicatari del contracte les despeses de publicació, per una sola vegada, dels anuncis de la licitació en premsa o diaris oficials.
  Qualsevol aclariment o rectificació dels anuncis de contractes serà a càrrec de l'òrgan de contractació i es farà pública en la mateixa forma que aquests, havent de computar-se, si escau, a partir del nou anunci, el termini establit per a la presentació de proposicions.
  Per les despeses de publicitat de la licitació del contracte l'adjudicatari en cap cas abonarà un import superior al 2% del tipus de licitació, sent l'import màxim a abonar per aquest concepte la quantitat de 3.000 euros.
  València, 29 de novembre de 2017.-L'oficial major, Juan Jiménez Hernandis.

  ANUNCIO
  Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno en Sesión de fecha 21 de noviembre de 2017, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas , que han de regir la contratación del servicio de REDACCIÓN DEL PROYECTO DE: PLAN GENERAL DE ZARRA: PLAN GENERAL ESTRUCTURAL Y PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA, se anuncia PROCEDIMIENTO ABIERTO correspondiente.
  1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.
  Excma. Diputación Provincial de Valencia, Plaza de Manises, nº 3, bajo, de Valencia. Servicio de Contratación y Suministros. Número de expediente: 192/17/JV
  2.- OBJETO DE CONTRATO.
  REDACCIÓN DEL PROYECTO DE: PLAN GENERAL DE ZARRA: PLAN GENERAL ESTRUCTURAL Y PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
  Contrato NO SARA
  CPV: 71410000-5 Servicios de urbanismo
  Plazo de ejecución: 4 años pudiéndose prorrogar otros dos años.
  3.- TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
  TRAMITACION: Ordinaria.
  PROCEDIMIENTO: Abierto.
  4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
  IMPORTE TOTAL: 110.000 euros, IVA excluido.
  Los licitadores deberán reflejar en sus ofertas el importe del IVA como partida independiente.
  5.- OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN.
  Servicio Contratación y Suministros.
  Plaza de Manises, 3, bajo. 46003 Valencia.
  Teléfono: 96.388.25.26
  Fax: 96.388.25.29
  PáginaWeb: https://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
  Fecha límite para obtener documentación e información: 16 días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOP.
  6.- REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA.
  -Solvencia económica y financiera, por los medios establecidos en el art. 75.1 y 75.2 del TRLCSP.
  De conformidad con el art.75.3 del TRLCSP con relación al art. 11.4 del RD 1098/2001 de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el importe mínimo de acreditación de la solvencia económica y financiera será:
  a) En el supuesto que el licitador acredite su solvencia económica y financiera con el volumen anual de negocios, el criterio de acreditación será el volumen anual de negocios del licitador que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato (165.000 €/IVA excluido). El volumen anual de negocios del licitador o candidatos se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en Registro Mercantil, si el empresario estuviese inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
  b) En caso que se opte por acreditar la solvencia económica mediante seguro de indemnización de riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato (110.000 €/IVA excluido), así como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 151 del TRLSCP.
  Los que justifiquen los requisitos de solvencia técnica o profesional por los siguientes medios, justificando que cumple los dos requisitos siguientes (a y e) de forma conjunta:
  a) Que el técnico propuesto como Director del equipo redactor del Plan General y/o la propia empresa que se presenta a la licitación, como mínimo, haya realizado hasta su aprobación definitiva un Plan General Municipal en los últimos cinco años.
  La acreditación de este requisito se hará de la forma siguiente:
  Los proyectos realizados que hayan sido aprobados definitivamente en los últimos cinco años se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, o bien mediante certificado del Secretario Municipal correspondiente, con copia del contrato del encargo del Plan General y la copia del anuncio en el Diario o Boletín Oficial correspondiente con el acuerdo de la aprobación definitiva del Plan General.
  e) La titulación académica del director del Plan General, como persona responsable de la ejecución y firma del proyecto que se contrata será la de un profesional con competencias para la redacción de proyectos urbanísticos que supongan ordenación integral del territorio. Al ser requisito de solvencia técnica exigido para ser admitido en la licitación, este técnico no puntuará como mérito en la valoración del equipo de profesionales aportado como técnicos extra para mejorar la oferta presentada. Se acreditará con la presentación de copia del título universitario, o bien certificación de su Colegio Oficial correspondiente.
  - Equipo mínimo:
  El equipo mínimo exigido, estará compuesto por un profesional con competencias para la redacción de proyectos urbanísticos que supongan ordenación integral del territorio, el cual además deberá ser el Director del equipo redactor del Plan General y cumplir con las exigencias de solvencia técnica o profesional descritas anteriormente. Dicho director del equipo redactor del Plan General será el interlocutor de la contrata para la resolución de cualquier problema técnico o relativo a la redacción de los documentos que integran el plan General Municipal.
  7.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
  Fecha límite de presentación: El plazo para la presentación de ofertas concluirá a las 13:00 horas del decimosexto día natural siguiente al de publicación de este anuncio.
  No obstante, si el último día del plazo para presentación de proposiciones coincidiera con sábado o día inhábil, dicho plazo se prorrogaría hasta las 13:00 horas del siguiente día hábil.
  Documentación a presentar: Se encuentra relacionada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
  Lugar de presentación: Registro General de la Diputación Provincial de Valencia. C/ Serranos, 2.- 46003 Valencia. Telf. 96.388.26.31. Fax 96.388.25.77.
  El anuncio, en su caso, de presentación de oferta por correo certificado deberá efectuarse obligatoriamente en el Registro General.
  Plazo para la adjudicación durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses desde la apertura de proposiciones.
  8.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
  Criterios de valoración objetiva:
  1º.- Las mejoras económicas en la oferta hasta un máximo de 60 (sesenta) puntos. Se otorgarán los sesenta puntos a la mejor oferta que no incurra en baja desproporcionada o anormal, y al resto de ofertas los puntos correspondientes a la baja efectuada, calculados según la siguiente fórmula matemática:


  VER PDF

  En donde:
  P: Puntuación obtenida por la oferta que se valora.
  Pmax: Puntación máxima apartado económico (60 puntos).
  B:Baja de la oferta que se valora
  (en %).
  Bmax: Baja máxima ofertada en porcentaje (%); por tanto, la mejor oferta tendrá el máximo de puntuación.
  El carácter desproporcionado o anormal de una proposición económica se apreciará respecto de la baja porcentual realizada, cuando la misma sea igual o superior a 5 (cinco) unidades porcentuales de la baja porcentual media de todas las ofertas presentadas y admitidas en la licitación.
  2º.- Los recursos humanos comprometidos que supongan una mejora de la oferta sobre el equipo mínimo exigido para llevar a cabo la redacción del proyecto y sus documentos complementarios, hasta un máximo de 40 (cuarenta) puntos. Los recursos humanos que se presenten como mejora de la oferta se acreditarán mediante certificación del empresario o declaración responsable de cada uno de los técnicos de su disponibilidad para la redacción del proyecto, y se justificará adjuntando copia de la titulación de cada uno de ellos o bien mediante certificación de su Colegio Oficial correspondiente. Se valorarán hasta cinco técnicos de diferentes titulaciones académicas entre sí (arquitectura, ICCP, Ingeniería Industrial, Agrónomo, Derecho, Medio Ambiente, etc.), según la siguiente tabla de puntuación:
  - Por cada técnico con título de doctor: 8 puntos por técnico.
  - Por cada técnico con título de licenciado o máster: 6 puntos por técnico.
  - Por cada técnico con título de diplomado o grado: 4 puntos por técnico.
  con un máximo de 40,00 puntos; si se repitiese alguna titulación entre los técnicos del equipo solo se puntuará a uno de ellos.
  El equipo ofertado como mejora deberá mantenerse completo durante la ejecución del contrato; si alguno de sus miembros causare baja, deberá ser sustituido por otro de la misma titulación y especialidad, lo cual deberá comunicarse a la Diputación de Valencia para la comprobación del cumplimiento de las condiciones que determinaron la adjudicación de la oferta. Dicha sustitución requerirá, en cualquier caso, informe favorable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios.
  9.- APERTURA DE LAS OFERTAS.
  Entidad: Diputación de Valencia. Plaza de Manises, 4. Valencia.
  Fecha: 9:00 horas del primer jueves hábil siguiente al día de terminación del plazo de presentación de ofertas, salvo que la Mesa, en el caso de defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, concediese plazo para su subsanación o aportación, en cuyo caso la apertura de proposiciones económicas se pospondrá al jueves siguiente hábil al señalado.
  A estos efectos, la necesidad de subsanación se comunicará verbalmente a los interesados por la Mesa de Contratación y se publicará a través de anuncio en el tablón de edictos de la Diputación y en el Perfil de Contratante, contando en todo caso el plazo para la subsanación desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el tablón de edictos de la corporación, o en el Perfil de Contratante si fuese posterior.
  10.- GASTOS DE ANUNCIOS.
  De conformidad con el art. 75 del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, será de cuenta del adjudicatario del contrato los gastos de publicación, por una sola vez, de los anuncios de la licitación en prensa o diarios oficiales.
  Cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo del órgano de contratación y se hará pública en la misma forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, a partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la presentación de proposiciones.
  Por los gastos de publicidad de la licitación del contrato el adjudicatario en ningún caso abonará un importe superior al 2% del tipo de licitación, siendo el importe máximo a abonar por este concepto la cantidad de 3.000 euros.
  Valencia, 29 de noviembre de 2017.-El oficial mayor, Juan Jiménez Hernandis.
  2017/18218
 • Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte del Decret nº 10099, de 16 de novembre de 2017, pel que es modifica la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a clubs, entitats esportives i federacions per a la realització d'esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals en l'any 2017. BDNS (Identif.): 352942. Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto del Decreto nº 10099, de 16 de noviembre de 2017, por el que se modifica la convocatoria de subvenciones destinadas a clubes, entidades deportivas y federaciones para la realización de eventos deportivos especiales, extraordinarios o anuales en el año 2017. BDNS (Identif.): 352942.
  Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
  Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte del Decret nº 10099, de 16 de novembre de 2017, pel que es modifica la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a clubs, entitats esportives i federacions per a la realització d'esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals en l'any 2017. BDNS (Identif.): 352942.
  Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto del Decreto nº 10099, de 16 de noviembre de 2017, por el que se modifica la convocatoria de subvenciones destinadas a clubes, entidades deportivas y federaciones para la realización de eventos deportivos especiales, extraordinarios o anuales en el año 2017. BDNS (Identif.): 352942.
  ANUNCI
  De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):
  Primer. Beneficiaris
  Podran sol·licitar aquestes subvencions els clubs, les entitats esportives i les federacions de la província de València que no l'hagueren sol·licitat durant el termini inicial, reunisquen els requisits establits en l'Ordenança general de subvencions de la Diputació Provincial de València i es troben legalment constituïts, i serà imprescindible que estiguen inscrits en el Registre de clubs, federacions i altres entitats esportives de la Comunitat Valenciana, i acrediten tal circumstància.
  Segon. Objecte
  Seran subvencionables els esdeveniments esportius que acrediten una gran rellevància, fonamentada en la seua repercussió social i en un alt nivell dels esportistes participants els objectius principals dels quals siguen desenvolupar una competició esportiva oficial d'àmbit nacional o internacional reconeguda per la federació esportiva corresponent (autonòmica o nacional), i que es puga enquadrar en la classificació prevista en la convocatòria, excloses les lligues i les seues fases classificatòries.
  Tercer. Bases reguladores
  L'aprovació inicial de les bases reguladores està publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València número 65, de 3 d'abril de 2017.
  Quart. Finançament i import de les activitats
  L'import total de les subvencions que es concedisquen a l'empara de la convocatòria inicial i la seua ampliació ascendeix a 882.000 euros, i es faran efectives amb càrrec a l'aplicació 621.34100.48200 del Pressupost de Despeses de la Diputació del 2017 i al crèdit aprovat a tal fi per la corporació.
  Cinqué. Termini de presentació
  El nou termini per a la presentació de sol·licituds serà de cinc dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de l'ampliació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.
  Sisé. Altres dades
  El text de la convocatòria i els seus annexos estan disponibles en la pàgina web de la Diputació Provincial de València: www.dival.es/deporte.
  València, a 16 de novembre de 2017.-El president de la Diputació de Valencia, Jorge Rodríguez Gramage.

  ANUNCIO
  De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):
  Primero. Beneficiarios
  Podrán solicitar estas subvenciones los clubes, entidades deportivas y federaciones de la provincia de Valencia que no la hubieran solicitado durante el plazo inicial y que reúnan los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia, se encuentren legalmente constituidos, siendo imprescindible que estén inscritos en el Registro de Clubes, Federaciones y demás entidades deportivas de la Comunidad Valenciana, y acrediten tal circunstancia.
  Segundo. Objeto
  Serán subvencionables los eventos deportivos que acrediten gran relevancia, fundamentada en su repercusión social y alto nivel de los deportistas participantes cuyos objetivos principales sean desarrollar una competición deportiva oficial de ámbito nacional o internacional reconocida por la federación deportiva correspondiente (autonómica o nacional) y que pueda encuadrarse en la clasificación prevista en la convocatoria, excluidas las ligas y sus fases clasificatorias:
  Tercero. Bases reguladoras
  La aprobación inicial de las bases reguladoras está publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 65, de 3 de abril de 2017.
  Cuarto. Financiación e importe de las actividades
  El importe total de las subvenciones que se concedan al amparo de la convocatoria inicial y su ampliación asciende a 882.000 euros, y se harán efectivas con cargo a la aplicación 621.34100.48200 del Presupuesto de Gastos de la Diputación de 2017 y al crédito aprobado a tal fin por la Corporación.
  Plazo de presentación
  El nuevo plazo para la presentación de solicitudes será de cinco días naturales a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la ampliación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
  Otros datos
  El texto de la convocatoria y sus anexos están disponibles en la página web de la Diputación Provincial de Valencia: www.dival.es/es/deporte.
  Valencia, a 16 de noviembre de 2017.-El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez Gramage.
  2017/18243
 • Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte del Decret 10100, de 16 de novembre de 2017, de modificació de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a clubs, entitats esportives i clubs d'elit. BDNS (Identif.): 352945. Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto del Decreto 10100, de 16 de noviembre de 2017, de modificación de la convocatoria aprobada para la concesión de subvenciones destinadas a clubes, entidades deportivas y clubes de élite. BDNS (Identif.): 352945.
  Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
  Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte del Decret 10100, de 16 de novembre de 2017, de modificació de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a clubs, entitats esportives i clubs d'elit. BDNS (Identif.): 352945.
  Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto del Decreto 10100, de 16 de noviembre de 2017, de modificación de la convocatoria aprobada para la concesión de subvenciones destinadas a clubes, entidades deportivas y clubes de élite. BDNS (Identif.): 352945.
  ANUNCI
  De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):
  Primer. Beneficiaris
  Podran sol·licitar aquestes subvencions els clubs, les entitats esportives i els clubs d'elit de la província de València, legalment constituïts, que no l'hagueren sol·licitat durant el termini inicial, i serà imprescindible que estiguen inscrits en el Registre de Clubs, Federacions i altres entitats esportives de la Comunitat Valenciana, que acrediten tal circumstància i que reunisquen els requisits establits en l'Ordenança general de subvencions de la Diputació Provincial de València.
  Segon. Objecte
  La present convocatòria té com a objecte regular la concessió d'ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el procediment previst en l'Ordenança general de subvencions de la Diputació Provincial de València, a clubs, entitats esportives i clubs d'elit de la província de València, per a realitzar la temporada esportiva des de l'1 de setembre del 2016 fins al 31 d'agost del 2017.
  En concret, la present convocatòria té com a objecte el finançament de:
  A. Els clubs i les entitats esportives que participen en competicions de caràcter provincial per al desenvolupament de programes d'activitats esportives referits a projectes d'iniciació esportiva i foment de la pràctica esportiva, en col·laboració amb els ajuntaments, en l'àmbit de la província de València.
  B. Clubs d'elit de la província de València que acrediten una gran rellevància esportiva atenent els seus resultats en competicions oficials, fonamentada aquesta en la seua repercussió social i en un alt nivell dels esportistes integrants del club, per al desenvolupament d'una competició esportiva oficial d'àmbit autonòmic, nacional o internacional reconeguda per la federació esportiva corresponent i que puga enquadrar-se en la classificació prevista en la convocatòria.
  Tercer. Bases reguladores
  L'aprovació inicial de les bases reguladores està publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València número 65, de 3 d'abril de 2017.
  Quart. Finançament i import de les activitats
  L'import total de les subvencions que es concedisquen a l'empara de la convocatòria inicial i la seua ampliació ascendeix a 609.000 euros, i es faran efectives amb càrrec a l'aplicació 621.34100.48200 del Pressupost de Despeses de la Diputació del 2017, i al crèdit aprovat a tal fi per la corporació.
  Cinqué. Termini de presentació
  El termini per a la presentació de sol·licituds serà de cinc dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de l'ampliació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.
  Sisé. Altres dades
  El text de la convocatòria i els seus annexos estan disponibles en la pàgina web de la Diputació Provincial de València: www.dival.es/deporte.
  València, a 16 de novembre de 2017.-El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez Gramage.
  ANUNCIO
  De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):
  Primero. Beneficiarios
  Podrán solicitar estas subvenciones los clubes, entidades deportivas y clubes de élite de la provincia de Valencia, legalmente constituidos, siendo imprescindible que estén inscritos en el Registro de Clubes, Federaciones y demás entidades deportivas de la Comunidad Valenciana, acrediten tal circunstancia, reúnan los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia y no hubieran presentado solicitud durante el plazo inicial.
  Segundo. Objeto
  La presente convocatoria tiene como objeto regular la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva, conforme al procedimiento previsto en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia, a clubes, entidades deportivas y clubes de élite de la provincia de Valencia para realizar su temporada deportiva desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de agosto de 2017.
  En concreto, la presente convocatoria tiene como objeto la financiación de:
  Los clubes y entidades deportivas que participen en competiciones de carácter provincial para el desarrollo de programas de actividades deportivas referidos a proyectos de iniciación deportiva y fomento de la práctica deportiva, en colaboración con los Ayuntamientos, en el ámbito de la provincia de Valencia.
  Clubes de élite de la provincia de Valencia que acrediten gran relevancia deportiva atendiendo a sus resultados en competiciones oficiales, fundamentada en su repercusión social y alto nivel de los deportistas integrantes del club, para el desarrollo de una competición deportiva oficial de ámbito autonómico, nacional o internacional reconocida por la federación deportiva correspondiente y que pueda encuadrarse en la clasificación prevista en la convocatoria.
  Tercero. Bases reguladoras
  La aprobación inicial de las bases reguladoras está publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 65, de 3 de abril de 2017.
  Cuarto. Financiación e importe de las actividades
  El importe total de las subvenciones que se concedan al amparo de la convocatoria inicial y su ampliación asciende a 609.000 euros, y se harán efectivas con cargo a la aplicación 621.34100.48200 del Presupuesto de Gastos de la Diputación de 2017 y al crédito aprobado a tal fin por la Corporación.
  Quinto. Plazo de presentación
  El nuevo plazo para la presentación de solicitudes será de cinco días naturales a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la ampliación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
  Sexto. Otros datos
  El texto de la convocatoria y sus anexos están disponibles en la página web de la Diputación Provincial de Valencia: www.dival.es/es/deporte.
  València, a 17 de noviembre de 2017.-El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez Gramage.
  2017/18249
 • Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre publicació de l'ampliació de termini de justificació establit en la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a entitats associatives per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, el text de la qual s'adjunta a continuació. Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre publicación de la ampliación de plazo de justificación establecido en la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a entidades asociativas para el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública, cuyo texto se adjunta a continuación.
  Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
  Servei de Transparència
  Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre publicació de l'ampliació de termini de justificació establit en la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a entitats associatives per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, el text de la qual s'adjunta a continuació.
  Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre publicación de la ampliación de plazo de justificación establecido en la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a entidades asociativas para el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública, cuyo texto se adjunta a continuación.
  ANUNCI
  De l'Excma. Diputació Provincial de València sobre publicació de l'ampliació de termini de justificació establit en la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a entitats associatives per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, el text de la qual s'adjunta a continuació.
  Atès el Decret del President de la Diputació de València núm. 7978, de 22 de setembre de 2017, que va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades entitats associatives per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, l'apartat Setzè del qual "Justificació de les subvencions", disposava que "Les entitats subvencionades hauran de presentar la justificació de la subvenció en la seu electrònica, fins al 15 de novembre de 2017. Si en la citada data no s'ha finalitzat completament l'activitat, es justificarà la part acabada mentre que la part restant haurà de ser justificada, com a màxim, el dia 30 de novembre, notificant-ho prèviament a la Diputació. En aquest cas, només es podrà justificar fins al dia 30 de novembre les despeses reportades entre l'15 i el 30 de novembre."
  Atès que l'anunci de la convocatòria va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 190, del dia 2 d'octubre de 2017.
  Atès que resulta convenient per a l'interès general ampliar el citat termini de justificació de les subvencions donada les informacions rebudes sobre les dificultats per a complir amb els terminis previstos per a la tramitació de l'expedient.
  Atès que el nou termini de justificació que es proposa no suposa cap obstacle perquè per la Corporació provincial es realitze l'examen de la documentació.
  Vist que es compleixen els requisits establits en l'article 29 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València i l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i havent constatat que amb l'ampliació del termini de justificació no es perjudiquen drets de tercers.
  RESOLC:
  Primer. Modificar el termini previst en l'apartat Setzè de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades entitats associatives per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, l'anunci de la qual va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 190, del dia 2 d'octubre de 2017, de manera que quede establit en els termes següents:
  "Les entitats subvencionades hauran de presentar la justificació de la subvenció en la seu electrònica, en el termini de 15 dies naturals des que s'haja produït la notificació de la concessió de la subvenció.
  Si en l'esmentada data no s'ha finalitzat completament l'activitat, es justificarà la part acabada. Per a justificar la part restant, les entitats disposaran d'un termini de 10 dies naturals addicionals als 15 establits en el paràgraf anterior. No podran justificar-se en esta segona fase, pagaments anteriors a la primera justificació, que per qualsevol motiu no van ser justificats en termini."
  Segon. Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província.
  Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició, davant del president de la Diputació, en el termini d'un mes, o plantejar directament recurs contenciós administratiu, davant de la Jurisdicció competent en la matèria, en el termini de dos mesos.
  València, a 30 de novembre de 2017.-El secretari general, Vicente Rafael Boquera Matarredona.

  ANUNCIO
  De la Excma. Diputación Provincial de Valencia sobre publicación de la ampliación de plazo de justificación establecido en la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a entidades asociativas para el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública, cuyo texto se adjunta a continuación.
  Atendido el Decreto del Presidente de la Diputación de Valencia núm. 7978, de 22 de septiembre de 2017, que aprobó la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a entidades asociativas para el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública, cuyo apartado Decimosexto "Justificación de las subvenciones", disponía que "Las entidades subvencionadas deberán presentar la justificación de la subvención en el Registro General de la Diputación Provincial de Valencia, hasta el 15 de noviembre de 2017. Si en la citada fecha no se ha finalizado completamente la actividad, se justificará la parte terminada mientras que la parte restante deberá ser justificada, como máximo, el día 30 de noviembre, notificándolo previamente a la Diputación. En este caso, sólo se podrá justificar hasta el día 30 de noviembre los gastos devengados entre el 15 y el 30 de noviembre".
  Atendido que el anuncio de la convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 190, del día 2 de octubre de 2017.
  Atendido que resulta conveniente para el interés general ampliar el citado plazo de justificación de las subvenciones dada las informaciones recibidas sobre las dificultades para cumplir con los plazos previstos para la tramitación del expediente.
  Atendido que el nuevo plazo de justificación que se propone no supone ningún obstáculo para que por la Corporación provincial se realice el examen de la documentación.
  Visto que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia y el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo constatado que con la ampliación del plazo de justificación no se perjudican derechos de terceros.
  RESUELVO:
  Primero. Modificar el plazo previsto en el apartado Decimosexto de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a entidades asociativas para el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública, cuyo anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 190, del día 2 de octubre de 2017, de manera que quede establecido en los términos siguientes:
  "Las entidades subvencionadas deberán presentar la justificación de la subvención en la sede electrónica, en el plazo de 15 días naturales desde que se haya producido la notificación de la concesión de la subvención.
  Si en la citada fecha no se ha finalizado completamente la actividad, se justificará la parte terminada. Para justificar la parte restante, las entidades dispondrán de un plazo de 10 días naturales adicionales a los 15 establecidos en el párrafo anterior. No podrán justificarse en esta segunda fase, pagos anteriores a la primera justificación, que por cualquier motivo no fueron justificados en plazo."
  Segundo. Publicar este Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia.
  Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición, ante el Presidente de la Diputación, en el plazo de un mes o plantear directamente recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción competente en la materia, en el plazo de dos meses.
  Valencia, a 30 de noviembre de 2017.-El secretario general, Vicente Rafael Boquera Matarredona.
  2017/18473
 • Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre publicació de l'ampliació de termini de justificació establit en la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades als municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, el text de la qual s'adjunta a continuació. Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre publicación de la ampliación de plazo de justificación establecido en la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los municipios y entidades locales menores de la provincia de Valencia para el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública, cuyo texto se adjunta a continuación.
  Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
  Servei de Transparència
  Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre publicació de l'ampliació de termini de justificació establit en la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades als municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, el text de la qual s'adjunta a continuació.
  Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre publicación de la ampliación de plazo de justificación establecido en la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los municipios y entidades locales menores de la provincia de Valencia para el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública, cuyo texto se adjunta a continuación.
  ANUNCI
  De l'Excma. Diputació Provincial de València sobre publicació de l'ampliació de termini de justificació establit en la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades als municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, el text de la qual s'adjunta a continuació.
  Atès el Decret del President de la Diputació de València núm. 7977, de 22 de setembre de 2017, que va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades als municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, l'apartat Quinzè del qual "Justificació de les subvencions", disposava que "Les entitats subvencionades hauran de presentar la justificació de la subvenció en el Registre General de la Diputació Provincial de València, fins al 15 de novembre de 2017. Si en la citada data no s'ha finalitzat completament l'activitat, es justificarà la part acabada mentre que la part restant haurà de ser justificada, com a màxim, el dia 30 de novembre, notificant-ho prèviament a la Diputació. En aquest cas, només es podrà justificar fins al dia 30 de novembre les despeses reportades entre el 15 i el 30 de novembre".
  Atès que l'anunci de la convocatòria va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 190, del dia 2 d'octubre de 2017.
  Atès que resulta convenient per a l'interès general ampliar el citat termini de justificació de les subvencions donada les informacions rebudes sobre les dificultats per a complir amb els terminis previstos per a la tramitació de l'expedient.
  Atès que el nou termini de justificació que es proposa no suposa cap obstacle perquè per la Corporació provincial es realitze l'examen de la documentació.
  Vist que es compleixen els requisits establits en l'article 29 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València i l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i havent constatat que amb l'ampliació del termini de justificació no es perjudiquen drets de tercers.
  RESOLC:
  Primer. Modificar el termini previst en l'apartat Quinzè de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades als municipis i entitats menors de la província de València que tinguen una població de fins a 30.000 habitants per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, l'anunci de la qual va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 190, del dia 2 d'octubre de 2017, de manera que quede establit en els termes següents:
  "Les entitats subvencionades hauran de presentar la justificació de la subvenció en la seu electrònica, en el termini de 15 dies naturals des que s'haja produït la notificació de la concessió de la subvenció.
  Si en la citada data no s'ha finalitzat completament l'activitat, es justificarà la part acabada. Per a justificar la part restant, les entitats disposaran d'un termini de 10 dies naturals addicionals als 15 establits en el paràgraf anterior. No podran justificar-se en aquesta segona fase, pagaments anteriors a la primera justificació, que per qualsevol motiu no van ser justificats en termini."
  Segon. Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província.
  Contra el present acord, que no posa fi a la via administrativa, no cap recurs algun.
  València, a 30 de novembre de 2017.-El secretari general, Vicente Rafael Boquera Matarredona.

  ANUNCIO
  De la Excma. Diputación Provincial de Valencia sobre publicación de la ampliación de plazo de justificación establecido en la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los municipios y entidades locales menores de la provincia de Valencia para el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública, cuyo texto se adjunta a continuación.
  Atendido el Decreto del Presidente de la Diputación de Valencia núm. 7977, de 22 de septiembre de 2017, que aprobó la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los municipios y entidades locales menores de la provincia de Valencia para el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública, cuyo apartado Decimoquinto "Justificación de las subvenciones", disponía que "Las entidades subvencionadas deberán presentar la justificación de la subvención en el Registro General de la Diputación Provincial de Valencia, hasta el 15 de noviembre de 2017. Si en la citada fecha no se ha finalizado completamente la actividad, se justificará la parte terminada mientras que la parte restante deberá ser justificada, como máximo, el día 30 de noviembre, notificándolo previamente a la Diputación. En este caso, sólo se podrá justificar hasta el día 30 de noviembre los gastos devengados entre el 15 y el 30 de noviembre".
  Atendido que el anuncio de la convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 190, del día 2 de octubre de 2017.
  Atendido que resulta conveniente para el interés general ampliar el citado plazo de justificación de las subvenciones dada las informaciones recibidas sobre las dificultades para cumplir con los plazos previstos para la tramitación del expediente.
  Atendido que el nuevo plazo de justificación que se propone no supone ningún obstáculo para que por la Corporación provincial se realice el examen de la documentación.
  Visto que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia y el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo constatado que con la ampliación del plazo de justificación no se perjudican derechos de terceros.
  RESUELVO:
  Primero. Modificar el plazo previsto en el apartado Decimoquinto de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los municipios y entidades menores de la provincia de Valencia que tengan una población de hasta 30.000 habitantes para el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública, cuyo anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 190, del día 2 de octubre de 2017, de manera que quede establecido en los términos siguientes:
  "Las entidades subvencionadas deberán presentar la justificación de la subvención en la sede electrónica, en el plazo de 15 días naturales desde que se haya producido la notificación de la concesión de la subvención.
  Si en la citada fecha no se ha finalizado completamente la actividad, se justificará la parte terminada. Para justificar la parte restante, las entidades dispondrán de un plazo de 10 días naturales adicionales a los 15 establecidos en el párrafo anterior. No podrán justificarse en esta segunda fase, pagos anteriores a la primera justificación, que por cualquier motivo no fueron justificados en plazo."
  Segundo. Publicar este Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia.
  Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, no cabe recurso alguno.
  Valencia, a 30 de noviembre de 2017.-El secretario general, Vicente Rafael Boquera Matarredona.
  2017/18475
Powered by RSSlib

Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de cookies